घर > समाचार > सामान्य प्रश्न

तपाइँका कारखानामा कति कर्मचारीहरु छन्?

2021-08-19

हामी लगभग 80 कर्मचारीहरु छन्